Psychotesty-Online.sk » IQ test » Zložky IQ

Zložky inteligencie

Inteligencia sa delí na niekoľko zložiek - matematická inteligencia, priestorová orientácia, 2D orientácia, verbálna inteligencia, motorická inteligencia a pamäť. Správny IQ test by mal testovať a merať všetky tieto zložky inteligencie.

Inteligencia je vrodená schopnosť, nie je teda možné ovplyvniť jej výšku. Avšak možno ju rozvíjať pomocou modelových situácií alebo skúseností. 

Jedinec obvykle nevyniká len v jednej oblasti inteligencie, ale dosahuje lepších výsledkov hneď vo viacerých oblastiach inteligencie. Inteligencia je však často zameraná na určitú oblasť, v ktorej vyniká viac ako v inej. Prekladatelia a básnici budú vynikať vo verbálnej inteligencii, architekti zasa v oblasti priestorovej predstavivosti. Každý jedinec má pri vyplňovaní IQ testu pocit, že na niektoré otázky sa mu odpovedá ľahšie ako na iné.

Matematická inteligencia

Matematická inteligencia sa prejavuje napríklad schopnosťami logického myslenia a logickými analýzami situácií a problémov alebo správnym používaním matematických operácií. Úlohy v IQ testoch majú často podobu číselnej rady, kde niektoré čísla chýbajú.

Matematickú inteligenciu môžu merať úlohy s doplňovaním písmen, pokiaľ majú matematický princíp. Napr.: doplňte nasledujúce písmeno: O Q S T ... 

Priestorová inteligencia

Priestorová inteligencia vyjadruje, ako človek vníma svet okolo seba. Túto schopnosť mávajú vysoko rozvinutú napríklad architekti, alebo sochári. Úlohy na tento typ inteligencie zahŕňajú otáčanie troj-rozmerných objektov.

Vizuálna „2D“ inteligencia

Vo vizuálnej inteligencii ide o rozpoznanie optických rozdielov a podobností na predmetoch.

Verbálna inteligencia

Verbálna inteligencia sa prejavuje jazykovým citom k materskému aj cudziemu jazyku, používaním vhodných slov, chápaním významu slov a umením rozlíšiť rozdiely vo významoch slov. Často týmto druhom inteligencie oplývajú prekladatelia, právnici či básnici.

Konkrétne príklady na zistenie tohto druhu inteligencie majú podobu napríklad vyraďovania slov, ktoré nepatria medzi ostatné alebo doplnenie častí slov, aby výsledné slová dávali zmysel.

Motorická inteligencia

Medzi zložky motorickej inteligencie môžeme napríklad zaradiť koordináciu pohybov, potrebu byť v pohybe alebo schopnosť práce a manipulácie s rôznymi predmetmi. Niekedy sa taktiež nazýva inteligencia praktická.

Pamäť

Testovanie pamäti ako ďalšej zložky inteligencie sa testuje skôr výnimočne. 

Zobrazené typové príklady sú len ilustračné. V IQ teste sú otázky zostavené odborníkom na meranie a testovánie IQ. Na webe IQ-Tester.sk nájdete testy na jednotlivé zložky IQ.

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ

Porovnajte svoje IQ s ostatnými ľuďmi z vášho okolia. Zistíte, ako na tom ste a ako môžete zlepšiť svoje schopnosti.

Otestuj sa
Doporučujeme
Test zostavený odborníkmi
na ľudskú psychológiu!